kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Оқу үрдісін ұйымдастыру бөлімі

Мәнжібаева Жанар Аралтайқызы

Оқу үрдісін ұйымбастыру бөлімінің бастығы

Ғылымдар магистрі

Алматы қ., Ақсай-3 ықшам ауданы, Момышұлы көш., 36, 804 каб.

Тел: 7 (727) 248-57-48, (ішкі 106)

E-mail: zhanar.manzhibaeva@mail.ru

 

 

Оқу үрдісін ұйымдастыру бөлімі – оқу үрдісін бақылауды, бағдарын және ұйымдастырылуын қамтамасыз ететін Алматы университетінің негізгі бөлімі.

Университеттің оқу үрдісі білім беру сұрақтарына қатысты Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің қабылданған нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес, сондай-ақ Оқу кеңесінің бекітілген жоспарларына сәйкес іске асырылады.

Университеттің оқу үрдісін ұйымдастыру факультеттердің декандарымен, кафедралардың меңгерушілерімен және өзге құрылымдық бөлімшелермен бірге іске асырылады.

 

Білім беру үрдісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері болып табылады:

– мамандықтарға сай және оқу бағдарламаларының стандарттарына сәйкес оқу жоспарын әзірлеу;

– оқу үрдісіне қатысты Оқу кеңесінің шешімдерінің орындалуына бақылау жасау;

– оқытушылық құрамды және академиялық жүктемені есепке алынуын мониторингтеу және бақылау;

– педагогикалық жүктемеге сәйкес аудиторияны тиімді пайдалану, кестені құру және зерттеу;

– Мемлекеттік аттестациялау комиссиясының (ВАС) және Мемлекеттік емтихан комиссиясының (ГУП) жұмысын қамтамасыз ету.

– Жазғы семестрді және емтихандарды ұйымдастыру және жүргізу;

– Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігіне анықтамалық және өзге ақпаратты даярлау;

 – Оқу кеңесімен бекітілген бакалавриат және магистратураның академиялық күнтізбесін бекіту.

 

Оқу үрдісінің ұйымдастырылуы жоғары білім беру саласында қабылданған келесідегідей нормативтік құқықтық актілерге негізделген:

 • «Білім туралы» ҚР Білім және ғылым Министрлігінің Заңы;
 • Қазақстан Республикасы үкіметінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;
 • “Кредиттік оқу технологиясы” – оқу үрдісін ұйымдастыруға қатысты Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің ережелері;
 • Үлгерімділікті бақылауды, аралық және қорытынды аттестациялауды ұйымдастырудың типтік ережелері;
 • Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері;
 • Білім беру ұйымдарының түрлері бойынша білім алушыларды ауыстыру және қалпына келтіру ережелері;
 • Білім беру (жоғары және жоғары білімнен кейінгі) ұйымдары қызметінің типтік ережелерін ратификациялау туралы

Оқу үрдісін ұйымдастыру бөлімінің әдіскері және аға диспетчер:

 1. Калиолдина Самал Айтқалиқызы
 2. Әбілтаева Әсем Исламбекқызы
Манжибаева Жанар Аралтаевна
Начальник отдела организации учебного процесса
Магистр наук
г. Алматы, мкр-н Аксай-3, ул Момышулы, 36, 804 каб.
Тел: 7 (727) 248-57-48, (вн.106)
E-mail: zhanar.manzhibaeva@mail.ru

 

Отдел организации учебного процесса – Основной отдел университета Алматы, который обеспечивает контроль, координацию и организацию процесса обучения.
Учебный процесс Университета осуществляется в соответствии с принятыми нормативно- правовыми актами Министерства образования и науки Республики Казахстан по вопросам образования, а также в соответствии с утвержденными планами Ученого совета.
Организация учебного процесса университета осуществляется совместно с деканами факультетов, заведующими кафедр и другими структурными подразделениями.
 
Основными задачами организации образовательного процесса являются:
– разработка учебного плана, согласно специальностям и в соответствии со стандартами учебных программ;
– контроль за выполнением решений Ученого совета относительно учебного процесса;
– мониторинг и контроль преподавательского состава и академического учета нагрузки;
– рациональное использование аудитории, создание и исследование графика в соответствии с педагогической нагрузкой;
– обеспечение работы Государственной аттестационной комиссии (ВАС) и Государственной экзаменационной комиссии (ГУП).
– организация и проведение летнего семестра и экзаменов;
– подготовка справочной и иной  информации в Министерство образования и науки Республики Казахстан;
 – утверждение  академического календаря  бакалавриата и магистратуры, утверждённых Ученым советом.
 

Организация учебного процесса основана на следующих нормативных правовых актах, принятых в области высшего образования:

 • Закон  Министерства образования и науки РК «Об образовании» ,
 • Государственные общеобязательные стандарты образования правительства Республики Казахстан;
 • “Кредитная технология обучения” – правила Министерства образования и науки Республики Казахстан по организации учебного процесса;
 • ” типовые правил организации контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
 • Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям;
 • Правила перевода и восстановления обучающихся по видам организаций образования;
 • О ратификации типовых правил деятельности организаций образования (высшего и послевузовского).

Методист отдела организации учебного процесса и старший  диспетчер:

          1. Калиолдина Самал Айткалиевна
          2. Абилтаева Асем  Исламбековна
WordPress Lessons