kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Авдарсолқызы Сайлаугуль

s.avdrasolkyzy@almaty-university.kz
+77772385752

Авдарсолқызы Сайлаугуль

Ст. преподователь

Биография

2001-2007гг. Преподаватель кафедры Математика, Информатика  КазГосЖенПИ.

2007 – 2013гг. Преподаватель и ст.преподаватель кафедры «Информационные системы обучение» КазГосЖенПУ.

2013-2014гг. ст.преподаватель кафедры «Информатика и прекладной математика» КазГосЖенПУ.       

2012-2014гг. Редактор серия «Естественная наука и физика-математический» журнал  «Хабаршы»

2014- 2016гг. ст.преподаватель КазНМУ им С.Д.Асфендиярова.

2016-…  ст.преподаватель кафедры «Педагогических специальностей» и «Естественных и гуманитарных специальностей» Университет Алматы.

Образование

  • 1997-2001гг. Физика математический факультет КазГосЖенПИ. по специальности «Математика-информатика»
  • 2011-2013гг. Магистратура, институт магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая. по специальности «математика»
  • 2017-2020гг. окончила КазНПУ им.Абая, Институт математики, физики и информатики, кафедру информатики и информатизации образования, докторантуру PhD по специальности 6D011100-Информатика

Публикации

88-научно-методические статьи, 5 учебных пособий, 4-научные проекты. В том числе за рубежом (Япония, Россия, Китай, Индия, Египет, Кыргызстан, Канада, Бразилия).
Список научных трудов 2017-2020гг.:
1. Авдарсольқызы С., Рысбекова А. Mathcad ортасында дифференциалды теңдеулерге есептер шығару мүмкіндіктері//«Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мəселелері мен болашағы» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы университет, Алматы 2017ж. 353-356 б.
2. Авдарсольқызы С., Санай А . Орта мектепте мобильді оқыту мүмкіндіктері//«Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мəсе лелері мен болашағы» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы университет, Алматы 2017ж. 356-360 б.
3. Авдарсольқызы С., Омаров М. Робот техниканы орта мектепте оқыту// «Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мəсе лелері мен болашағы» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы университет, Алматы 2017ж. 366-369 б.
4. Авдарсольқызы С., Акрамова А.С, Жакеева Ж. Реализация практической направленности начального курса математики. Materiały XIII międzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji perspektywiczne opracowania są nauką i techikami-2017. Przemyśl Nauka I studia 2017. 29-34s.
5. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Білім беру нәтижелерін критериалды бағалау жүйесі// //«Интеллектуалдық ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар — «ҚАЗАҚСТАН – 2050» стратегиясы аясында үшiншi индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» атты V Халықаралық ғылыми –практикалық конференция еңбектері. Астана, 2018. — Б.63-65
6. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Оқушылардың цифрлық сауаттылықтарын қалыптастыру// Алматы университетінің 20 жылдық мерейтойына арналған «Латын Әліпбиі: ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім беру үрдісі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы. Алматы университеті. 2018. Б 98-102.
7. Авдарсольқызы С. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы критериалды бағалаудың рөлі.////Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті нің «Хабаршысы». Физика-математика ғылымдары» сериясы. –Алматы. 2018. –№2 (62). –Б. 181-187.
8. Авдарсольқызы С. Критериальная система оценивания учащихся на уроках информатики// Вестник-Хабаршы, №1 (1), Алматы университеті. 2018. С 95-99.
9. Авдарсольқызы С., Рысбекова А.Б. Mathcad жүйесінде екі өлшемді графиктерді форматтау мүмкіндіктері//«Ғылым, білім, инновация: дамудың заманауи жағдайы мен болашағы» — атты студенттер мен жас ғалымдардың IV-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция сының материалдары. 26 сәуір 2018ж. Алматы. 2018. Б 118-124.
10. Авдарсольқызы С., Омаров М., Азаматова А. Робототехникалық құрылғыларды бағдарламалау //«Ғылым, білім, инновация: дамудың заманауи жағдайы мен болашағы» — атты студенттер мен жас ғалымдардың IV-ші Республикалық ғылыми-практикалық конферен циясының материалдары, Алматы. 2018. Б 124-129.
11. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Информатикадан оқушылар дың метапән дік нәтижелерін бағалау мәселесі// «Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда» VIII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. –Алматы. 2018. — Б. 411-413.
12. Авдарсольқызы С., Рысбекова А.Б . Математикалық есептерді mathcad жүйесінде шығару// Вестник-Хабаршы, №2 (2), Алматы университеті. 2018. Б 41-45.
13. Сағымбаева А.Е., Заславская О.Ю., Авдарсольқызы С. Критериальный подход к оцениванию учебных достижений в Республике Казахстан// Сборник XI Международной научно-практической конференции Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами «Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения». Сборник статей XI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. –Москва, 2019. С.515-519.
14. Авдарсольқызы С. Информатика пәнін оқытуда критериалды бағалау тапсырмаларын пайдалану//»SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY»-атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. НУР-СУЛТАН – 2019, С.121-126
15. Авдарсольқызы С. Информатиканы оқытуда оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі //Вестник-Хабаршы №3 (63), серия «Педагогика», Абай атындағы ҚазҰПУ. Б 182-189
16. Авдарсольқызы С. Ғ.М.Мейірбек Сандық сауаттылық және сандық құзыреттіліктің маңызы// Республиканской научно-практической конференции «Научное наследие Абу Наср аль-Фараби и XXI век», посвященной 1150-летний Абу Насра аль-Фараби
17. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Критериалды тәсіл негізінде информатикадан оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау.//Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті нің «Хабаршысы». Физика-математика ғылымдары» сериясы. –Алматы. 2019. –№4 (68). –Б. 244-249.
18. Avdarsol S., Rakhimzhanov A.L., Bostanov B. B., Sagimbaeva A.Y., Khakimova T.Criteria-based assessment as the Way of Forming Students’ Functional Literacy in Computer Science.// Periodico Tche Quimica.- 2020. – V. 17. Iss. 35. -P. 41-54. ISSN — 1806-0374 (Impresso)
19. Авдарсоль С. Критериалды тәсіл негізінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау жүйесін қолдану әдістемесі//«І Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ — 2020». г.Нур-Султан, Казахстан 2020г. 17-22 стр.
20. Сағымбаева А.Е., Авдарсоль С. Қашықтықтан оқыту барысында қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру мәселелері. // Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда: профессор Е.Ы. Бидайбековтың 75-жылдығына және мектеп информатикасының 35-жылдығына арналған IХ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2020. Б.560-565 б.
21. Sagimbaeva A.Y., Avdarsol S.,Zaslavskaya O.Y., G.S. Arynova, Baimakhanova A.S. The model of a system for criteria-based assessing of students’ functional literacy and its developmental impact. //Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment. – 2020.- V. 8. — Iss. 3. — P. 351-357 ISSN: 2292-2598

Читаемые курсы на кафедре

1. Методика преподавания информатики
2. Программирование 1,2,3
3. Объектно-ориентированное программирование
4. Обучение технологии в направлении вычислений
5. Программирование в Интернете
6. Новые информационные педагогические технологии
7. Компьютерное моделирование и программирование
8. Архитектура компьютерных систем
9. Информационно-коммуникационные технологии

Исследования

Научный проект:

  1. «Защита инженерных сооружений от оползней». По гранту «Инициативные и рисковые проекты через фонд науки» Приоритетное направление: 002, «Фундаментальные и прикладные научные исследования по программе 103». Гос.Регистр.КазИНТИ №0107РК00048 15-декабря 2006г. Гос.Регистрация МОиН РК №711 от 8 июня 2006г.

    2. «Комплексное исследований территории города Алматы, его высотных зданий с построением региональной новой карты сотрясаемости методом конечных элементов» 2012-2014гг.

Курсы повышение квалификации

1. «Цифрлық университет», 21.02.18-23.02.18жж. «Қазақстан-Ресей» халықаралық семинары. Абай атындағы ҚазҰПУ.
2. «Цифрлық Қазақстан», 30.06.2018жж. Қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы.
3.«Жаңартылған білім беру бағдарламасы», 07.10.19-11.10.19жж. «Біліктілікті арттыру және қашықтан білім беру орталығы» халықаралық семинары. Абай атындағы ҚазҰПУ.
4. Springer nature training how to use how to publish. LICENCING MANAGER KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN. January 15, 2019.
5. «Использование информационных технологий в образовании» дополнительный профессиональный программа. г. Москвы «Московский городской педагогический университет». 12.11.19-26.11.19гг.
6. «Игра на победу: как проект работает в будущем» участие в работе форум-мастерской организованной. г. Москвы ГБОУ Школа №1579. 12.11.19-28.11.19гг

Дополнительные данные

1. Алғыс хат. «Adyldy Student» білім беру орталығының ұймдастырған студенттер арасында математика пәні бойынша 1 Қалалық онлайн олимпиадаға жеңімпаздар дайындаған үшін С.Авдарсолкызы айырықша алғыс білдіреміз. «Adyldy Student» білім беру орталығы Алматы, 2020. (6В01505 – “Математика мұғалімдерін дайындау” 1 курс студенті Рахымова Айдана Аманқосқызы)
2. С. Авдарсоль. Диплом 1 степени. «Лучший молодой ученый-2020» среди научно-образовательных учреждений Содружества Независимых Государств, организованном Объединением юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек». г.Нур-Султан, Казахстан. 2020г.
3. С.Авдарсоль. Международный проект «Молодые ученые-2020» г. Нур-Султан, Казахстан. В данном проекте приняли участие лучшие молодые ученые, внесшие неоценимый вклад в развитие науки СНГ, была награждена дипломом I степени, нагрудной медалью.
3. С. Авдарсоль. Победитель конкурса «Лучший учитель» 2020. Награжден нагрудным знаком «Лучший учитель», удостоверением и сертификатом.

WordPress Lessons