kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Авдарсолқызы Сайлаугуль

s.avdrasolkyzy@almaty-university.kz
+77772385752

Авдарсолқызы Сайлаугуль

Аға оқытушы

Өмірбаяны

2001-2007жж. ҚазМемҚызПИ,  Математика, Информатика  кафедрасында оқытушы.

2007 – 2013жж. ҚазМемҚызПУ, «Ақпараттық жүйелерді оқыту» кафедрасында оқытушы, аға оқытушы.

2013-2014жж. ҚазМемҚызПУ “Информатика және қолданбалы  математика” кафедрасының аға оқытушысы.

2012-2014 жж. «Хабаршы»  «Жаратылыстану және физика-математика» сериясының редакторы.  

2014- 2016жж. С.Д.Асфендияров атындағы ҚазМУ, аға оқытушы.

2016-… Алматы университет,  «Педагогикалық мамандықтар» және «Жаратылыстану және гуманитарлық мамандықтар» кафедрасының аға оқытушы

Білімі

  • 1997-2001жж. ҚазМемҚызПУ, Физика математика факультет «Математика-информатика» мамандығын бітірген
  • 2011-2013жж. Абай атындағы ҚазҰПУ. Магистратура және PhD докторантура институты, «Математика» магистрі
  • 2017-2020 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика институты, Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасы, 6D011100-Информатика мамандығының PhD докторантурасын бітірді.

Жарияланымдар

88-ғылыми-әдістемелік мақалалар, 5 оқу-құралы, 4-ғылыми жоба. Оның ішінде шет елдерде (Жапония, Ресей, Қытай, Индия, Мысыр, Қырғызстан, Канада, Бразилия) мақалалар жарияланды.
2017-2020жж Ғылыми еңбектер тізімі:
1. Авдарсольқызы С., Рысбекова А. Mathcad ортасында дифференциалды теңдеулерге есептер шығару мүмкіндіктері//«Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мəселелері мен болашағы» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы университет, Алматы 2017ж. 353-356 б.
2. Авдарсольқызы С., Санай А . Орта мектепте мобильді оқыту мүмкіндіктері//«Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мəсе лелері мен болашағы» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы университет, Алматы 2017ж. 356-360 б.
3. Авдарсольқызы С., Омаров М. Робот техниканы орта мектепте оқыту// «Ғылым, білім, инновация: ағымдағы даму мəсе лелері мен болашағы» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІІI-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алматы университет, Алматы 2017ж. 366-369 б.
4. Авдарсольқызы С., Акрамова А.С, Жакеева Ж. Реализация практической направленности начального курса математики. Materiały XIII międzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji perspektywiczne opracowania są nauką i techikami-2017. Przemyśl Nauka I studia 2017. 29-34s.
5. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Білім беру нәтижелерін критериалды бағалау жүйесі// //«Интеллектуалдық ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар – «ҚАЗАҚСТАН – 2050» стратегиясы аясында үшiншi индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» атты V Халықаралық ғылыми –практикалық конференция еңбектері. Астана, 2018. – Б.63-65
6. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Оқушылардың цифрлық сауаттылықтарын қалыптастыру// Алматы университетінің 20 жылдық мерейтойына арналған «Латын Әліпбиі: ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім беру үрдісі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы. Алматы университеті. 2018. Б 98-102.
7. Авдарсольқызы С. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы критериалды бағалаудың рөлі.////Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті нің «Хабаршысы». Физика-математика ғылымдары» сериясы. –Алматы. 2018. –№2 (62). –Б. 181-187.
8. Авдарсольқызы С. Критериальная система оценивания учащихся на уроках информатики// Вестник-Хабаршы, №1 (1), Алматы университеті. 2018. С 95-99.
9. Авдарсольқызы С., Рысбекова А.Б. Mathcad жүйесінде екі өлшемді графиктерді форматтау мүмкіндіктері//«Ғылым, білім, инновация: дамудың заманауи жағдайы мен болашағы» – атты студенттер мен жас ғалымдардың IV-ші Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 26 сәуір 2018ж. Алматы. 2018. Б 118-124.
10. Авдарсольқызы С., Омаров М., Азаматова А. Робототехникалық құрылғыларды бағдарламалау //«Ғылым, білім, инновация: дамудың заманауи жағдайы мен болашағы» – атты студенттер мен жас ғалымдардың IV-ші Республикалық ғылыми-практикалық конферен циясының материалдары, Алматы. 2018. Б 124-129.
//
11. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Информатикадан оқушылардың метапән дік нәтижелерін бағалау мәселесі//«Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда» VIII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. –Алматы. 2018. – Б. 411-413.
12. Авдарсольқызы С., Рысбекова А.Б . Математикалық есептерді mathcad жүйесінде шығару// Вестник-Хабаршы, №2 (2), Алматы университеті. 2018. Б 41-45.
13. Сағымбаева А.Е., Заславская О.Ю., Авдарсольқызы С. Критериальный подход к оцениванию учебных достижений в Республике Казахстан// Сборник XI Международной научно-практической конференции Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами «Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения». Сборник статей XI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. –Москва, 2019. С.515-519.
14. Авдарсольқызы С. Информатика пәнін оқытуда критериалды бағалау тапсырмаларын пайдалану//”SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY”-атты III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. НУР-СУЛТАН – 2019, С.121-126
15. Авдарсольқызы С. Информатиканы оқытуда оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі //Вестник-Хабаршы №3 (63), серия «Педагогика», Абай атындағы ҚазҰПУ. Б 182-189
16. Авдарсольқызы С. Ғ.М.Мейірбек Сандық сауаттылық және сандық құзыреттіліктің маңызы// Республиканской научно-практической конференции «Научное наследие Абу Наср аль-Фараби и XXI век», посвященной 1150-летний Абу Насра аль-Фараби
17. Сағымбаева А.Е., Авдарсольқызы С. Критериалды тәсіл негізінде информатикадан оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау.//Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті нің «Хабаршысы». Физика-математика ғылымдары» сериясы. –Алматы. 2019. –№4 (68). –Б. 244-249.
18. Avdarsol S., Rakhimzhanov A.L., Bostanov B. B., Sagimbaeva A.Y., Khakimova T.Criteria-based assessment as the Way of Forming Students’ Functional Literacy in Computer Science.// Periodico Tche Quimica.- 2020. – V. 17. Iss. 35. -P. 41-54. ISSN – 1806-0374 (Impresso)
19. Авдарсоль С. Критериалды тәсіл негізінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау жүйесін қолдану әдістемесі//«І Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ – 2020». г.Нур-Султан, Казахстан 2020г. 17-22 стр.
20. Сағымбаева А.Е., Авдарсоль С. Қашықтықтан оқыту барысында қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру мәселелері. // Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда: профессор Е.Ы. Бидайбековтың 75-жылдығына және мектеп информатикасының 35-жылдығына арналған IХ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2020. Б.560-565 б.
21. Sagimbaeva A.Y., Avdarsol S.,Zaslavskaya O.Y., G.S. Arynova, Baimakhanova A.S. The model of a system for criteria-based assessing of students’ functional literacy and its developmental impact. //Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment. – 2020.- V. 8. – Iss. 3. – P. 351-357
ISSN: 2292-2598

Кафедрада оқитын оқу курстары

1. Информатика оқыту әдістемесі
2. Программалау 1,2,3
3. Объектіге бағытталған программалау
4. Есептеу бағытындағы технологияларды оқыту
5. Интернетте программалау
6. Жаңа ақпараттық педагогикалық технологиялар
7. Компьютерлік модельдеу және программалау
8. Компьютер жүйелерінің сәулеті
9. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

Білімін жетілдіру курсы

1. «Цифрлық университет», 21.02.18-23.02.18жж. «Қазақстан-Ресей» халықаралық семинары. Абай атындағы ҚазҰПУ.
2. «Цифрлық Қазақстан», 30.06.2018жж. Қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы.
3.«Жаңартылған білім беру бағдарламасы», 07.10.19-11.10.19жж. «Біліктілікті арттыру және қашықтан білім беру орталығы» халықаралық семинары. Абай атындағы ҚазҰПУ.
4. Springer nature training how to use how to publish. LICENCING MANAGER KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, TAJIKISTAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN. January 15, 2019.
5. «Использование информационных технологий в образовании» дополнительный профессиональный программа. г. Москвы «Московский городской педагогический университет». 12.11.19-26.11.19гг.
6. «Игра на победу: как проект работает в будущем» участие в работе форум-мастерской организованной. г. Москвы ГБОУ Школа №1579. 12.11.19-28.11.19гг

Қосымша мәліметтер

1. Алғыс хат. «Adyldy Student» білім беру орталығының ұймдастырған студенттер арасында математика пәні бойынша 1 Қалалық онлайн олимпиадаға жеңімпаздар дайындаған үшін С.Авдарсолкызы айырықша алғыс білдіреміз. «Adyldy Student» білім беру орталығы Алматы, 2020. (6В01505 – “Математика мұғалімдерін дайындау” 1 курс студенті Рахымова Айдана Аманқосқызы)
2. С. Авдарсоль. Диплом 1 степени. «Лучший молодой ученый-2020» среди научно-образовательных учреждений Содружества Независимых Государств, организованном Объединением юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек». г.Нур-Султан, Казахстан. 2020г.
3. С.Авдарсолкызы. «Жас ғалымдар – 2020» халықаралық жобасы Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан. Бұл жобаға ТМД-ның ғылымын дамытуға баға жетпес үлес қосқан үздік жас ғалымдар қатыстып, олардың ішінен І дәрежелі диплом, кеуде медалімен марапатталдым.
3. С.Авдарсолкызы. «Үздік ұстаз» 2020 байқауының жеңімпазы. «Үздік ұстаз» төсбелгі мен, куәлік және сертификатпен марапатталды.

WordPress Lessons