kzru   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Камали Қарлығаш Мағауқызы

Камали Қарлығаш Мағауқызы

Білімі

 

1984-1990 ж. С.К.Кирова атындағы Қазақ мемлекеттік университеті «құқықтану».

1.07.2006 ж. Кандидат ғылыми атағы берілді «заң ғылымдарының кандидаты» (жұмыс қазақ тілінде орындалған)

 «Қазақ өркениетіндегі әйел құқығының мәртебесі» тақырыбында кандидаттық диссертацияны қорғау

Ғылыми дәрежесі: Заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Атқарған лауазымдары

Абая ат. КазҰПУ 1996 жылдан аға оқытушы қызметін атқарған.

2012 жылдан  «Алматы» университетінің «Бизнеса және құқық» кафедрасының доценті

Ғылыми бағыт

Кафедрада оқитын оқу курстарының авторы

1.      Азаматтық  және азаматтық іс жүргізу заңын теориялық және тәжірибеде қолдану

2.      Құқықтық пәндерді оқытудың методикасы

3.      ҚР-да еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Соңғы 3 жылдағы жарияланымдар тізімі

50 –ден жоғары ғылыми еңбектердің иесі

2013-2016 жылдардағы ғылыми еңбек тізімі

1.Энергетические ресурсы – долгосрочный приоритет страны. Материалы международной научно-

   теоретической конференции «Актуальные проблемы права и экономики в условиях модернизации

    Казахстана», 12 декабря 2013г.,- Том 1.-С.77-79.,0,1 п.л.

2. Нефтегазовый сектор экономики -главный приоритет, обеспечивающий экономический рост в

    Республике Казахстан. Журнал Ученые записки Академии экономики и права, №2(25).- 2013.- С.83-

    88,0,3 п.л.

3. Нефтегазовая отрасль – ключ к устойчивому развитию экономики.  Международная конференция

   «Стратегия «Казахстан-2050» и проблемы конкурентоспособности национальных экономик стран СНГ»         

    Материалы VI Международной конференции 28-29 марта 2014г.- Актобе, 2014.-С.202-204, 0,1 п.л.

4. Пути повышения каачества в преподавании базовых дисциплин специальности «Государственное    

    регулирование экономики». Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и

    методического обеспечения – Х Республиканская учебно-методическая конференция, 3 том, часть 1,

    стр.443-449, 2014, 0,9п.л.

5. Нефтегазовая отрасль: стратегия устойчивого роста страны. Материалы конференции международной

    научно-практической коференции «Экономические проблемы индустриально-инновационного развития

    агропромышленного комплекса: состояние и перспективы», том 1, 15 января 2016 год, г.Астана. 0,2п.л.

6. Нефтегазовый комплекс Казахстана- локомотив экономики. materials of XII international research and

    practice conference. Science and civilization, 30 january-07 february 2016, Англия.0,3п.л.

7. Нефтегазовый комплекс Казахстана: проблемы и перспективы. Материалы конференции

    международной научно-практической коференции «Современная экономика и образование: проблемы,

    возможности и перспективы развития», Алматинская академия экономики и статистики, Сибирский

    институт бизнеса, управления и психологии, Ставропольский университет, 30 марта 2016г.г.Алматы

    0,4п.л.

8. Нефтегазовый комплекс, растущий потенциал Казахстана. Ученые записки Академии экономики и

    права, № 2 (29), 2015г. С-69, 0,3п.л.

9. Ұлттық экономиканы дамытуда инвестицияларды тартудың кейбір мәселелер. Материалы конференции

    международной научно-практической коференции «Экономические проблемы индустриально-

    инновационного развития агропромышленного комплекса: состояние и перспективы», том 2, 15 января

    2016 год, г.Астана, 0,3п.л.(соавторстве)

10.Нефтегазовая отрасль – стратегически важное звено экономической системы страны.  Материалы

     международной научно-практической конференции «Научно-педагогический поиск в современном

     мире», Университет «Алматы», 4 ноября 2016г., 0,3 п.л.

Кафедрада магистратурада, докторантурада оқитын курстары (2012-2013 оқу ж.)

ағылшын тілін  білуі;

компьютерлік технологияны жетік білуі

Қосымша деректер

WordPress Lessons